POZOR! Od 26. 6. 2024 do 21. 7. 2024 budeme mít dovolenou. Objednávky od 26. 6. 2024 budou vyřízeny po 21. 7. 2024. Děkujeme za pochopení.

Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVEN

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby Darina Šindelářová, sídlo Pastviny 1315/10a, Brno 624 00, IČ:05062454, Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku. Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna
  (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou v postavení spotřebitele, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.bachovyesencenamiru.eu  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Spotřebitelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. KUPNÍ SMLOUVA A JEJÍ UZAVŘENÍ

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou bez DPH - nejsme plátci DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
 4. Pro objednání zboží učiní kupující následující kroky:
  • vybrané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu;
  • vyplní objednávkový formulář (jméno a příjmení, adresu pro doručení objednávky, telefonní číslo a e-mail);
  • dále si vybere z nabízených možností způsob úhrady kupní ceny zboží a způsob doručení objednávaného zboží;

(tyto kroky dále společně jen jako „objednávka“).

 1. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím neprodleně zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího. Spolu s touto identifikací odešle prodávající kupujícímu i platební údaje k úhradě objednávky. Prodávající po uhrazení objednávky započne s výrobou nebo s distribucí objednaných produktů pro kupujícího.
 4. Prodávající je povinen dodat zboží specifikované v kupní smlouvě, vyjma případu, že toto zboží není skladem.
 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

III. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Zboží, které je u prodávajícího skladem a na dotaz, zpravidla expeduje do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne připsání platby na účet prodávajícího.
 2. Zboží, které není skladem a zboží, které se musí vyrobit individuálně pro kupujícího (konkrétně produkt směs Bachovy esence na míru) expeduje zpravidla prodávající do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne připsání platby na účet prodávajícího. O přesném datu bude prodávající kupujícího informovat v akceptačním e-mailu dle čl. II. odst. 7 těchto obchodních podmínek.
 3. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je objednávka doručena kupujícímu. Pokud kupující bezdůvodně odmítne převzít objednávku, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího, ani za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zásilky a v případě jakýchkoliv poškození toto oznámit doručujícímu přepravci, který s ním na místě sepíše protokol o poškození zásilky. V případě většího poškození zásilky nebo neoprávněném vniknutí do zásilky, které je zjevné, kupující nemusí od přepravce zásilku převzít. Kupující je povinen zásilku do 1 pracovního dne po převzetí otevřít a zkontrolovat obsah a v případě chybějící části nebo všech produktů, poškození části nebo všech produktů toto neprodleně oznámit prodávajícímu elektronicky (darina@bachovyesencenamiru.eu) ideálně i s průvodními fotografiemi, které prokazují jak případné poškození obalu zásilky, tak i případné poškození produktů. Prodávající, pokud je mu takový postup přepravcem umožněn, na základě podkladů od kupujícího postoupí reklamaci u přepravce a poškozené produkty kupujícímu po domluvě nahradí.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

IV. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Vzhledem k tomu, že zboží nabízené na webovém rozhraní prodávajícího je zpravidla vyráběno individuálně pro každého kupujícího a není skladové, požaduje prodávající platbu za zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy (dále jen „kupní cena“) ještě před vyrobením a odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • převodem na účet prodávajícího č. 2900991945/2010 vedený u Fio banky, pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky;
  • bezhotovostně prostřednictvím napojených platebních systémů – platební brána Shoptet Pay
 3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Pokud kupující  kupní cenu neuhradí do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, tak je objednávka stornována.
 4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
 5. V případě, že je některá položka objednávky nedostupná, prodávající informuje kupujícího o této skutečnosti do třech pracovních dnů pomocí elektronické adresy kupujícího či telefonicky. Kupující se následně může rozhodnout, zda chce nahradit položku objednávky jinou položkou, nebo zda chce vrátit finanční prostředky uhrazené za položku objednávky prodávajícímu. V případě, že se kupující rozhodne pro vrácení finančních prostředků za uhrazenou položku objednávky, prodávající mu pošle finanční prostředky zpět na účet, ze kterého byly připsány, a to do 5 pracovních dnů ode dne písemné výzvy kupujícího.
 6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího po vyzvednutí/doručení objednávky.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Prodávající výslovně upozorňuje, že ustanovení tohoto článku V. odst. 2. až 7. uvedená níže se vztahují pouze na Kupujícího v postavení spotřebitele.  
 2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jinou osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání smíseno s jiným zbožím, dále od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (například potřeby pro miminka a matky) a od kupní smlouvy o dodávce kosmetického a jiného zboží, které bylo nenávratně otevřeno či poškozeno otevřením či použito.
 3. Spotřebitel rovněž bere na vědomí, že většina produktů nabízených na webové stránce je vyráběna individuálně přímo pro jednotlivého kupujícího, na základě jeho objednávky a tyto výrobky podléhají krátké trvanlivosti (cca 8 týdnů). Spotřebitel je tedy obeznámen s tím, že nelze v souladu s předchozím odstavcem těchto obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy.
 4. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle článku V. odst. 2. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno či odesláno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, přičemž každá separátní objednávka učiněná spotřebitelem se bere jako samostatná kupní smlouva a od každé této smlouvy musí spotřebitel v případě jeho přání odstoupit samostatně. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 6. V případě odstoupení od smlouvy dle článku V. odst. 2. těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to buď bankovním převodem na účet poskytnutý spotřebitelem, nebo jiným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, například skrze platební bránu, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že jej prodávajícímu odeslal.
 7. Do doby uhrazení celé kupní ceny kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu uhrazenou část kupní ceny bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží zaviněním kupujícího je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo, předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. VII. odst. 2. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád, který je přílohou těchto obchodních podmínek.

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 5. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy darina@bachovyesencenamiru.eu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A SOUBORY COOKIES

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.
 3. Další práva a povinnosti stran související s ochranou osobních údajů upravují Podmínky ochrany osobních údajů, které tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.
 4. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Zasílání obchodních sdělení je možno editovat v rámci uživatelského účtu.
 5. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

IX. DORUČOVÁNÍ

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v jeho uživatelském účtu či objednávce.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.
 4. Kontaktní údaje prodávajícího:
  1. sídlo společnosti (korespondenční adresa, adresa pro reklamace, vrácení zboží): Darina Šindelářová, sídlo Pastviny 1315/10a, Brno 624 00, IČ:05062454; provozovna výroby - Vídeňská 297/99, Brno 639 00; e-mail: darina@bachovyesencenamiru.eu (na vaše e-maily a dotazy, pak reagujeme do 3 pracovních dnů);  telefon: + 420 739 438 598 (volejte pondělí - pátek od 14:00 do 18:00 hodin).
  1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 26. 6. 2023 do vydání jejich nové verze.

  Přílohy: