POZOR! Od 26. 6. 2024 do 21. 7. 2024 budeme mít dovolenou. Objednávky od 26. 6. 2024 budou vyřízeny po 21. 7. 2024. Děkujeme za pochopení.

Podmínky ochrany osobních údajů

Tyto podmínky ochrany osobních údajů (dále jen „Podmínky“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní https://www.bachovyesencenamiru.eu (dále jen „webové rozhraní“).

Tyto Podmínky se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).

Provozovatelem e-shopu na webovém rozhraní https://www.bachovyesencenamiru.eu  je:

 1. Darina Šindelářová, sídlo Pastviny 1315/10a, Brno 624 00, IČ:05062454, Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku. Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna

Kupujícím se pro účely těchto Podmínek rozumí osoba, s niž dochází k uzavření kupní smlouvy na koupi zboží nabízeného na e-shopu webového rozhraní.

 

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů v souladu se Zákonem je Darina Šindelářová, sídlo Pastviny 1315/10a, Brno 624 00, IČ:05062454, (dále jen „Správce“);
 2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: darina@bachovyesencenamiru.eu, tel.: +420 739 438 598
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):
  • identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, datum narození, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;
  • kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, e-mailová adresa;
  • elektronické údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace,
  • další údaje, které Správci předáte nebo které Správce shromáždí v souvislosti s vyřizováním Vaší objednávky, resp. uzavřením a plněním kupní smlouvy.
 4. Správce nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR.
 5. Právní základ pro zpracovávání osobních údajů je následující:
  • souhlas subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR,
  • plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • plnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
  • oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 6. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze kupní smlouvu uzavřít.

II. Zdroje zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu poskytl kupující a které správce získal na základě plnění kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky na webovém rozhraní v internetovém obchodě Bachovy esence na míru By Darina.
 2. Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se do Vašeho prohlížeče odesílají z webového serveru a ukládají se na pevný disk Vašeho počítače. Většina souborů cookie, které používáme, jsou takzvané „cookies relace“. Po Vaší návštěvě se automaticky smažou. Jiné soubory cookie zůstávají ve Vašem počítači a umožňují nám rozpoznat Váš počítač při Vaší příští návštěvě (tzv. „trvalé soubory cookie“). Naše webové rozhraní zpracovává následující cookies:
  • Nezbytné (technické) – jsou naprosto nezbytné pro správné fungování webových stránek. Tyto soubory cookie zajišťují základní funkce a bezpečnostní prvky webových stránek, a to anonymně. Tyto cookies nemohou být vypnuty a nevyžadují souhlas uživatele;
  • Funkční  pomáhají provádět určité funkce, jako je sdílení obsahu webových stránek na platformách sociálních médií, shromažďování zpětné vazby a další funkce třetích stran;
  • Výkonnostní  používají se k pochopení a analýze klíčových výkonnostních ukazatelů webových stránek, které pomáhají poskytovat návštěvníkům lepší uživatelský zážitek;
  • Analytické  používají se k pochopení interakce návštěvníků s webovými stránkami. Tyto soubory cookie pomáhají poskytovat informace o metrikách počtu návštěvníků, míře odskočení, zdroji návštěvnosti atd.
 3. Bez Vašeho souhlasu Správce zpracovává pouze nezbytné cookies, další kategorie cookies Správce zpracovává vždy jen na základě Vašeho výslovného souhlasu.

III. Účel zpracování osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky zboží, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.
 2. Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:
  • za účelem registrace na webové stránce www.bachovyesencenamiru.eu;
  • za účelem zasílání obchodních sdělení;
  • za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem;
  • za účelem splnění Správcových zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace apod.);
  • za účelem zajištění fungování webových stránek.

IV. Doba uchovávání osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu nutném pro naplnění stanoveného účelu a pouze po dobu nezbytnou pro jeho dosažení, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen osobní údaje smazat.

V. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

 1. Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi Správcem a kupujícím.
 2. Osobní údaje kupujícího nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění kupní smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými Zákonem nebo Nařízením.

Subdodavateli správce (Zpracovateli) jsou:

 • Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306, se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9 (doručovací služba);
 • Google Analytics (analýza webových stránek);
 • Shoptet (platforma e-shopu, poskytovatel e-mailu);
 • Shoptet pay (platební brána e-shopu);

VI. Práva kupujícího

 1. Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující následující práva:

Právo na přístup ke svým osobním údajům

Správce na žádost zákazníka sdělí, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a poskytne mu je elektronicky, prostřednictvím e-mailu. V takovém případě má zákazník právo vyžádat si následující dodatečné informace dle čl. 15 GDPR.

Právo na opravu osobních údajů

Správce bezodkladně provede opravu osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné. Opravu Správce provede bezodkladně po zjištění nesprávnosti či neúplnosti osobních údajů.

Právo na vymazání osobních údajů

Pokud nebudou existovat zákonné důvody pro odmítnutí vymazání osobních údajů, Správce žádosti kupujícího vyhoví.

Právo vznést námitku proti zpracování

Kupující má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud je Správce zpracovává pro účely přímého marketingu. V takovém případě je Správce povinen přestat osobní údaje kupujícího pro tyto účely zpracovávat.

Právo na přenositelnost údajů

Kupující má právo na získání osobních údajů, které poskytl Správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Kupující má právo odvolat souhlas, který udělil Správci ke zpracování jeho osobních údajů, a to písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: megbiobachovky@m-e-g.cz. V případě, že kupující udělil souhlas se zasíláním obchodních sdělení, tento souhlas odvolá způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

Právo na omezení zpracování

Kupující může po Správci požadovat, aby omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud

 • kupující popírá přesnost svých osobních údajů;
 • je zpracování protiprávní a kupující namísto výmazu žádá o omezení zpracování osobních údajů;
 • Správce osobní údaje kupujícího nepotřebuje pro účely zpracování, ale kupující je požaduje pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;
 • kupující vznese námitku proti zpracování.

Při omezení zpracování je Správce oprávněn osobní údaje kupujícího pouze uložit; další zpracování je možné jen se souhlasem kupujícího, nebo ze zákonných důvodů.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda je Správce povinen námitce kupujícího vyhovět.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

Právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

V případě, že se kupující domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

VII. Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.bachovyesencenamiru.eu potvrzuje kupující, že byl obeznámený s těmito Podmínkami a že je v celém rozsahu přijímá.
 2. Správce je oprávněný tyto Podmínky kdykoliv změnit. Novou verzi Podmínek zveřejní Správce na webovém rozhraní.

Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 26. 06. 2023